Banen august 2020

Greens

Efter en periode, hvor greens har skulle komme sig efter propprikning og eftersåning, så forventer vi en højere kvalitet den kommende tid. Eftersåningen og propprikningen har haft den ønskede effekt, og green er relativt hurtigt kommet sig.

Rough

Roughen er nu høstet de fleste steder. Enkelte steder får den lov til at så, mens der stadig mangler nogle mindre områder at blive klippet.

Bunkers

Bunkers bliver i skrivende stund luget, og der bliver tjekket sanddybder. Hvor der mangler eller er for meget sand, flyttes det rundt, så vi opnår de bedst mulige forhold. Se evt. skriv om bunkers i et tidligere nyhedsbrev.

Projekter

Efter lang tids planlægning er vi glade for endelig at kunne komme i gang med nogle gode forbedringer på baneanlægget. Det drejer sig om anlæggelse af overdækning på driving range samt ombygning og forbedring af vores par 3-bane.

Overdækning på driving range

På driving range starter byggeriet af en ny overdækning i uge 32. Jordarbejdet har allerede stået på nogen tid, men nu starter selve byggeriet også op. I bygningen kommer til at være 4 nye og overdækkede udslagssteder, som kommer til at ligge i forlængelse af de eksisterende udslagsmåtter. Da vi ligger i et fredet område, har der planlægningsmæssigt været en del hensyn at tage højde for. Derfor ligger bygningen også lidt ”lavt” i det omgivende terræn, og taget bliver med sedum/græsplanter for at integrere den bedst muligt i området.

Den planlagte arbejdsperiode er beregnet til 8 uger. Herefter vil der være noget reetablering af området omkring bygningen.

Der vil i perioder være lidt støj fra byggeriet, men vi håber, at I finder det interessant at følge byggeriet under opførelsen.

Da det er en byggeplads, vil der blive opsat afspærringssnore i området, hvor man bedes holde sig fra.

Illustration af kommende overdækning

Udvikling af par 3-banen

Gennem en årrække har baneudvalget arbejdet på en udvikling af vores noget decimerede par 3-bane.

Mange ideer og forslag er blevet drøftet, og det sammen med myndighedsrestriktioner, sikkerhed omkring afviklingen af spillet og en tæt dialog med vores banearkitekt, er der blevet udviklet en plan, der skal sikre at bane får et tiltrængt løft.

De sidste tilladelser fra myndighederne forventes at være på plads inden for kort tid, så vi over de næste par år kan udvikle par 3-banen med nye greens, teesteder, bunkers og vandingsanlæg.

Projektet er delt op i 2 anlægsfaser, hvor det primære er ombygning og indgroning af greens/forgreens, samt anlæg af nye bunkers.

Fase 1 starter i 2020, med anlægsstart fra den 17. august, og med forventet genåbning i juni 2021.

Fase 2 starter medio august 2021 og med forventet genåbning i juni 2022.

Tidsplan for udviklingen af par 3-banen

Mulighed for spil i perioden

Gennem hele byggeperioden vil det stadig være muligt at spille på par 3-banen. Der er blevet anlagt nogle provisoriske greens, der gør det muligt at gennemføre en lidt forkortet bane, mens der bliver bygget.

Da kvaliteten af de provisoriske greens selvsagt ikke er af samme kvalitet som en normal green, kompenceres der med lidt større hulkopper på de provisoriske greens.

I perioden med provisoriske greens vil der være tilpassede scorekort, som angiver længden på hullet, og der vil være anvisninger på banen, så man kan finde rette tee og green.

Banen, som den ser ud under 1. fase.
Orange = eksisterende greens, der er ude af spil. Blå = provisoriske greens. Grøn = eksisterende greens i spil.

Greens og forgreens

I fase 1 bliver der arbejdet på hullerne 1, 2, 4, 5 og 9. På alle huller bliver de nuværende greens gravet op, og nye og større bliver anlagt. Byggemetoden/opbygningen er ikke den store forkromede model, men en god mellemvare, der de seneste år er blevet afprøvet på nogle udvalgte green på par 3-banen med godt resultat.

Den gennemsnitlige størrelse på de eksisterende greens er på ca. 75 m2, mens de nye bliver ca. den dobbelte størrelse. Derudover kommer der et forgreenområde på cirka samme størrelse. Det vil sige, et totalt green/forgreen areal på ca. 300 m2 pr. område mod ca. 75 m2 i dag.

Greens bliver efter anlæggelsen tilsået med samme græstyper som på den store bane.

Nye bunkers

I forbindelse med ombygningen bliver der anlagt et antal nye bunkers. På hullerne 2, 3, 5 og 8 kommer der en ny bunker, mens den eksisterende bunker på hul 9 bliver nedlagt.

Bunkers blive anlagt i samme stil, som man kan opleve ude på den store bane.

Teesteder

Alle huller får anlagt et nyt plant teested men med kunstgræsmåtte og tilhørende teestedsskilt. På hul 9 er allerede anlagt et prøveteested, så man kan se og opleve, hvordan det kommer til at se ud.

Skiltning

Skiltning med Next Tee skilt vil blive forstærket, så det i fremtiden vil være lettere for nye spillere og gæster at finde rundt på banen.

Oversigtsbillede af kommende par 3-bane med placering af nye bunkers

Tilmeld dig vores nyhedsbrev