Miljø

Miljøet er vigtigt !

I Furesø Golfklub ønsker vi at passe på naturen og alle levende væsener, der lever i den. Det forekommer ganske naturligt, og alligevel er der flere golfklubber, som ikke gør det. Politikerne har kastet sig over golfklubberne på grund af misbrug af pesticider i nogle få klubber.

Det er jo ingen hemmelighed, at greenkeeperarbejdet kan lettes betydeligt ved rigeligt brug af pesticider. Sammenlignet med landbruget, er golfklubbernes forbrug af pesticider yderst marginalt. Alligevel har det stor politisk opmærksomhed, og der er netop lavet ny lovgivning for brug af pesticider. Foreløbig er det kun danske golfklubber, der registrerer og minimerer forbruget af pesticider. 

På udenlandske baner bruges der nogle steder rigtigt mange pesticider, hvorfor banerne fremtræder flotte, men pas på giftstofferne der og vask hænder, bolde og fodtøj efter spil i udlandet. Under alle omstændigheder interesserer samfundet sig for miljø og økologi.

Miljøpolitik

Vi finder det derfor både rigtigt og nødvendigt at udmelde og gennemføre en klar miljøpolitik for Furesø Golfklub (FG):

  • FG vil til enhver tid overholde den gældende lovgivning for brug af pesticider.
  • FG vil dokumentere sit forbrug af pesticider og energi ved aflæggelse af grønt regnskab, som underskrives af bestyrelse og greenkeeper.
  • FG vil sikre, at personer, der arbejder med pesticider, har den nødvendige viden og de rigtige værktøjer til brug og beskyttelse.
  • FG vil arbejde for minimering af pesticideforbruget, men vi vil også kæmpe for at bevare retten til at bruge et minimum, indtil der er fundet nye og bedre metoder til afløsning. Vi vil være på forkant og samarbejde med myndighederne om fastlæggelse af mængder, metoder og alternative muligheder. Vi ønsker også at påvirke DGU til en realistisk miljøpolitik.

Banens udformning hjælper med

Ved banens udformning og brug af rigtige græssorter kan der gøres meget på miljøområdet, hvorfor vi også arbejder på disse fronter.

Forbruget af grundvand er også en vigtig miljø- og økonomisk faktor. Vi ønsker at begrænse forbruget ved opsamling af regnvand, som ledes gennem søerne, inden det bruges til vanding. Herved opnår vi både gennemstrømning og bedre temperatur på vandet, inden det bruges..

Et af resultaterne af vores miljøpolitik kan ses i baneguiden, hvor der en beskrivelse af, hvad I kan opleve i vores dejlige natur, som vi så gerne vil passe godt på.

Vores miljøforhold styres i hverdagen af greenkeepernes adfærd, hvorfor det er nærliggende at lade chefgreenkeeper Thomas Pihl udtale sig om miljøforhold.

Hvad gør vi i praksis?

En miljøpolitik er ikke meget værd, hvis den ikke forankres i klubbens ledelse og dermed forplantes ned gennem organisationen og udføres i praksis.  Her følger nogle eksempler på miljøforhold, der arbejdes med i Furesø Golfklub.

Mål : At drive banen bæredygtigt under hensyntagen til ressourceanvendelse

Anvendelsen af bæredygtige græssorter er helt afgørende for en miljøvenlig og bæredygtig drift af banen. Valget af rødsvingel, som den bærende sort, er taget efter nøje overvejelser og baseret på forskning. Rødsvinglerne er mest nøjsomme, kræver mindre vand og næring, og reetablerer sig bedre efter svampeangreb. Der er og bliver fortsat investeret i at skabe de bedst mulige betingelser for, at rødsvinglen overlever og trives i konkurrencen med ukrudtsgræsserne. 

Mål : At skabe sammenhæng  og afveksling i landskabet

Naturen spiller en stor rolle for mange golfspillere og brugere af området. Målet er til stadighed at skabe mest mulig natur, samt størst mulig forskellighed for flora og fauna. Vores rough og lunde fungerer som spredningskorridorer for områdets dyr, små som store, mens vandhullerne og moseområderne skaber andre små biotoper. Især kan roughen nogle gange skabe en vis debat, men uden rough ville Furesø Golfklub være en væsentligt fattigere bane. Roughen er med til at fremhæve formerne i landskabet, og den huser masser af liv i form at insekter, padder, harekillinger, samt en varieret flora. Målsætningen er ret klar: Roughen skal bevares og muligvis øges, men den skal have et overdrevs præg med en tynd vegetation, hvor flora og fauna trives, og bolden kan findes. Der er vi ikke nået hen endnu, og det vil tage tid at tilpasse naturen, men det hjælper, og roughen er ikke nær så tyk og sej, som den var for bare få år tilbage. Vi ser hele tiden på mulige løsninger for at opnå målet, heriblandt mulighed for afgræsning og dressning med sand.

Mål : Elbesparelser med tekniske løsninger

Følgende ændringer er realiseret: 1/ Installation af sensorstyret lys i bagrum og energibesparende belysning i bagrum og vintertræningslokaler. 2/Elvarmepaneler udskiftet med luftvarmepaneler i vintertræningslokaler. 3/ Følere på eltracing rundt om varmerør, så der kun anvendes energi  ved 2 grader eller derunder. 4/ Sensorstyret belysning i velfærdslokaler i greeenkeeper værksted og kontor. Dette har reduceret elforbruget med 16.000 kWh sammenlignet med 2010 og medført en økonomisk besparelse på ca. 30.000 kr. og en CO2 reduktion på ca. 8 tons.

Mål : Forbedring af arbejdsmiljø: Velfærdsområder

Pladsudvidelsen af omklædnings- og frokostfaciliteter har betydet et væsentligt løft i kvaliteten af velfærden og dermed arbejdsmiljøet for greenkeeperne i klubben. Følgende forbedringer fremhæves: – Mere plads til tørt og vådt tøj i skabe – Mulighed for bad og bedre toiletfaciliteter. – Køkken med mulighed for madlavning og opvaskemaskine. – Frokoststue, hvor man ikke skal sidde skulder mod skulder. – Mere bordplads. – Bedre og nemmere rengøring. – Mudder kun i det gamle omklædningsrum (grovomklædningen). – Intelligente varmeskabe til tørring af tøj i det gamle baderum.

Mål : Reduktion i brug af pesticider

Der er eksperimenteret med mikromidler, der behandler meget artsspecifikt i modsætning til de tidligere mere bredspektrede produkter. Dermed er indholdet af aktivstoffer blevet nedsat betragteligt – når der kun fokuseres på de problemskabende ukrudtsarter. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udført afprøvninger i FG, hvor midlerne efterfølgende er blevet godkendt til brug på golfbaner. Det er dermed lykkedes at bringe herbicidforbruget ned fra 7,74 kg (2010) til 0,73 kg (2011) – målt på aktivt stof brugt til pletvis bekæmpelse af ukrudt. I maj måned 2011 fik FG besøg af kemikalieinspektionen, der konkluderede, at der ikke er udeståender i forhold til bekendtgørelsen.

Miljøpris 2014 til Furesø Golfklub

Chefgreenkeeper Thomas Pihl modtog prisen på vegne af FG

I forbindelse med Dansk Golf Unions årlige repræsentantskabsmøde, som lørdag d. 22 marts blev afholdt i Korsør, fik Furesø Golfklub overrakt Golfsportens Miljøpris 2014 og en check på 75.000 kr.

På lørdagens repræsentantskabsmøde skulle vinderen af Golfsportens Miljøpris for første gang findes. Prisen blev uddelt af en komité bestående af repræsentanter fra Dansk Golf Union, Friluftsrådet, DIF, Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen og Dansk Greenkeeper Forening. Prisen blev i år uddelt af kontorchef Sonja Canger fra Miljøstyrelsen, som kunne overrække Golfsportens Miljøpris til Furesø Golfklub.

– Vi er rigtig stolte over og glade for at modtage denne fornemme pris for vores miljøarbejde. Vi arbejder dagligt med miljøstrategier og miljøpolitik, og arbejdet tog sin begyndelse i greenkeepergården. Resultaterne af dette store arbejde ser vi især i vores baneomlægningsprojekt fortæller en glad Thomas Pihl, chefgreenkeeper i Furesø Golfklub.

I alt 16 klubber valgte at indsende en ansøgning, og feltet er siden hen blevet skåret ned til tre klubber. De sidste 14 dage har man på Golf.dk kunnet se en præsentationsvideo fra Furesø Golfklub, Viborg Golfklub og Hørsholm Golf A/S, som udgjorde finalefeltet.

– Vi har i udvælgelseskomitéen lagt vægt på, at Furesø Golfklub i en årrække har været aktive inden for miljøarbejdet, og bl.a. gentagne gange har været stærkt engageret i gennemførelsen af forskningsforsøg, der skal fremme bæredygtig drift af golfbanen. Klubben har på imponerende vis sat miljøarbejdet i system, og dette har betydet, at der er igangsat mange gode initiativer, herunder affaldssortering, etablering af bistader og fuglekasser for at fremme flora og fauna og minimering af klubbens forbrug af pesticider til et absolut minimum. Furesø Golfklub har desuden altid været garant for at dele ud af sine mange miljøerfaringer, hvilket kommer branchen til gode fortæller Martin Nilsson, formand i Danish Greenkeeper Association på vegne af udvælgelseskomitéen.

Miljøindberetninger