Generelle turneringsregler

(Kan ændres eller suppleres iflg. specifikke turneringsbetingelser for den enkelte turnering, se Golfbox).

Alle turneringer afvikles efter de af ‘The Royal and Ancient Golf Club af St Andrews’ fastsatte golfregler.

 1. Turneringer afvikles i overensstemmelse med klubbens Lokale Regler, der er meddelt på score­kort, eller ved opslag fra Turneringsudvalget (TU). Overtrædelse af lokale regler medfører straf.
 2. Mobiltelefon, minicomputer og andet elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. Overtrædelse af denne bestemmelse kan – efter indberetning – medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige turneringer. Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for alvorligt brud på etiketten, jf. regel 33-7.
 3. Er en spiller under en runde blevet diskvalificeret for en alvorlig overtrædelse af regel 1-2 eller 33-7 vil diskvalifikationen gælde hele spilledagen, også selvom runden, hvor spilleren blev kvalificeret, efterfølgende annulleres.
 4. Der er udarbejdet et tidsskema for den maximale tid, en spiller eller en bold må anvende til spil af et hul, en sløjfe eller en runde. Tidsskemaet skal overholdes. En spiller må maximalt anvende 45 sekunder til èt slag, udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå. Såfremt tidsskemaet ikke overholdes af en spiller eller en bold, kan turneringsledelsen gribe ind efter disse retningslinjer:

  Ved første væsentlige afvigelse fra ovenstående gives der en advarsel til spilleren eller bolden, og tidtagning iværksættes.

  Hvis spilleren eller bolden i samme runde derefter forårsager unødig forsinkelse (regel 6-7) tildeles straf i følgende rækkefølge:

  1. gang: et straffeslag
  2. gang: to straffeslag
  3. gang: diskvalifikation

  Tidsskemaer er ophængt i hall’en foran omklædningsrummene.

 5. Af hensyn til sponsorer og turneringsdeltagere bør præmiemodtagere være til stede ved præmieoverrækkelsen. Der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor en præmiemodtager ikke har mulighed for at deltage i en sådan. Vedkommende bør i så fald orientere turneringsledelsen om situationen. Hvis dette er tilfældet, vil en eventuel præmie blive opbevaret i sekretariatet, hvor spilleren senere kan afhente den.

 6. En turnering – dog ikke klubmesterskaber – forudsætter mindst 8 deltagere/par. Det er tilladt turneringsledere at deltage i klubbens turneringer.

 7. Suspendering af spillet: Øjeblikkelig suspendering af spillet: En lang hyletone fra sirenen (regel 6-8b) Suspendering af spillet: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen (regel 6-8b) Genoptagelse af spillet: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages.

 8. I klubmesterskaberne må kun deltage spillere, der i henhold til reglerne for klub­skifte har Furesø Golfklub som hjemmeklub.

 9. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee, også i tilfælde af afbud.

 10. Registrering og afhentning af scorekort skal ske senest 15 minutter før spillerens start. For sen registrering kan medføres diskvalifikation.

 11. Afbud er kun gyl­digt, hvis det er med­delt turneringsleder, sekretariatet eller proshop skriftligt eller mundtligt inden kl. 12.00 dagen før turneringen. Afbud via e-mail eller telefonsvarer accepteres ikke.

 12. Turneringsfee-restance skal betales, inden deltagelse er muligt i efterfølgende turnering. Ude­blivelse fra en turnering uden gyldigt afbud kan medføre 2 spilledages karan­tæne for turnerings­pro­gram­førte turneringer, eksl. klubmesterskaber.

 13. I tilfælde af lige resultater gælder følgende fremgangsmåde:

  Hulspil: Hvis spillerne er all square efter det berammede antal huller, fortsættes til en afgørelse er nået (sudden death).
Efter: I slagspil: I pointturneringer: (Hallington og stableford)
Sidste 36 huller Minus 2/1 spillehcp* Flest point
Sidste 18 huller Minus 1/1 spillehcp* Flest point
Sidste 9 huller Minus 1/2 spillehcp* Flest point
Sidste 6 huller Minus 1/3 spillehcp* Flest point
Sidste 3 huller Minus 1/6 spillehcp* Flest point
Sidste hul Minus 1/18 spillehcp* Flest point
Stadig lige Lodtrækning Lodtrækning

*) Spillehandicap fratrækkes i alle turneringer (dog ikke i scratchturneringer)

14. Alle turneringer i Turneringsudvalgets regi – ifølge turneringsprogram annonceret ved op­slag eller i Golfbox – har ubetinget forret på banen.

 15. Turneringsfee pr. spiller (medmindre turneringsbetingelserne siger noget andet):

Senior og UngseniorerJunior
9 hullers turnering 60 kr 50 kr
18 hullers turnering 75 kr 60 kr

Turneringsfee inkluderer kr. 20 for deltagelse i “Nærmest Pinden”. Denne fee er obligatorisk og går ubeskåret til Team Furesø.

Turneringsfee’en skal betales on line via Golfbox ved tilmeldingen. Såfremt en spiller ønsker at foretage manuel betaling i klubbens sekretariat, opkræves et administrationsgebyr på 50 kr. for ekstraarbejdet i forbindelse med den manuelle behandling af betalingen.

Turneringsudvalget, maj 2016