Vedtægter

Vedtægter for Furesø Golfklub

§ 1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Furesø Golfklub. Klubbens hjemsted er Rudersdal og Furesø kommuner. 

 

§ 2 Formål  

Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og at organisere idrætslige aktiviteter i forbindelse hermed, for at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af Rudersdal Idrætsråd og Furesø Idrætsråd. 

 

§ 3 Medlemmer 

I klubben optages aktive medlemmer. Der optages kun fysiske personer som medlemmer. Anmodning om optagelse fremsættes til bestyrelsen, som af kapacitetshensyn kan begrænse tilgangen ved at føre ventelister efter objektive kriterier. Ved optagelse i klubben betales ikke indskud. Tidligere betalte indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab.

Medlemskab er bindende for 1 år. Udmeldelse eller skift af medlemskategori skal ske skriftligt, evt. ved e-mail til klubbens sekretariat.

Klubben kan optage associerede medlemmer som prøvemedlem eller som træningsmedlem. Et associeret medlemskab giver ikke ret til deltagelse i klubbens generalforsamling eller klubmesterskaber.

Klubbens bestyrelse fastsætter de til enhver tid gældende frister for udmeldelse og betingelser for skift af medlemskategori. Fristen kan dog højst være 3 måneder til en kontingentforfaldsdag.

Et aktivt medlem kan overgå til:

 1. Ni huls medlemskab efter medlemmets fyldte 72. år (fleksmedlem)
 2. Hverdagsmedlemskab efter medlemmets fyldte 67. år (fleksmedlem). Skiftet skal ske inden udgangen af 2019.
 3. Træningsmedlem (flexmedlem)
 4. Passivt medlemskab

Hverdagsmedlemmer har kun adgang til stort anlæg og træningsanlæg i weekends og helligdage og ni huls medlemmer til 18- huls banen, mod betaling af fuld greenfee.

Et træningsmedlem har kun adgang til klubbens store baner med DGU-kort og mod betaling af fuld greenfee.

Passive medlemmer har ikke ret til at spille på klubbens baner eller benytte træningsfaciliteterne.

 

§ 4 Kontingent 

Årskontingent vedtages af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:

 1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår man fylder 18 år)
 2. Aktive ungseniorer (til og med det kalenderår man fylder 25 år eller 28 år mod fremvisning af studiekort)
 3. Aktive voksne
 4. Aktive voksne over 72 år som ni-huls medlem
 5. Aktive voksne over 67 år som hverdagsmedlemmer (Udfases)
 6. Træningsmedlemmer
 7. Passive

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr for forsinket betaling. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion af klubben, medmindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder anledning til at fravige dette. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når alle restancer er betalt. Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee, samt kontingenterne for associerede medlemskaber.   

 

§ 5 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlinger afholdes i Rudersdal eller Furesø kommune. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst ti dages skriftligt varsel og med angivelse af dagsorden med eventuelle forslag. Med indkaldelsen til en ordinær generalforsamling skal følge årsregnskabet og budget for det efterfølgende år. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. En indkaldelse kan foretages via elektronisk brev til de medlemmer, der er registreret med en elektronisk adresse. Til medlemmer uden registreret elektronisk adresse udsendes en indkaldelse. Generalforsamlinger ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan alene gives til et stemmeberettiget medlem, dog kan et stemmeberettiget medlem ikke afgive mere end to stemmer med fuldmagt. 

Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal. Til beslutning om ændringer af vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte (inkl. de ved fuldmagt repræsenterede) stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. På forlangende af ethvert stemmeberettiget medlem skal der afholdes skriftlig afstemning. Hvis der ved valg af bestyrelsesmedlemmer eller revisor/revisorsuppleant er foreslået flere kandidater, end der er ledige poster, foretages skriftlig afstemning efter følgende metode: 

Hvert stemmeberettiget medlem anfører på sin stemmeseddel så mange kandidatnavne, som der skal besættes poster, eller færre. Ved stemmelighed til ubesatte poster afholdes omvalg efter samme metode mellem kandidaterne med lige stemmetal. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 

 

§ 6 Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget. Vedtagelse af medlemskontingenter og indskud.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af øvrige bestyrelse.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. jan. 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 150 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst ti dages varsel, på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

  

§ 8 Bestyrelsen 

Bestyrelsen forestår ledelsen af klubbens anliggender. Bestyrelsen består af formanden, som vælges for to år, og op til seks øvrige medlemmer, herunder en kasserer, som vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der efter dansk lov er personligt myndige. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Bortset fra formanden konstituerer bestyrelsen sig selv med som minimum en kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Referat af væsentlige forhandlinger og tagne beslutninger på bestyrelsesmøderne offentliggøres over for medlemmerne snarest muligt efter bestyrelsesmødet. 

Særligt følsomme informationer kan undlades offentliggjort, men skal fortsat findes i bestyrelsens protokol. 

 

§ 9 Tegning og køb af fast ejendom 

Klubben tegnes af mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening – idet dog formand eller kasserer altid skal være den ene.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. 

For de af bestyrelsen og klubben i øvrigt på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue

 

§ 10 Udvalg 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning er behov for, dog som minimum et turneringsudvalg, et handicap‐udvalg og et juniorudvalg. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Udvalgsformændene udpeger udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen godkender udvalgenes opgaver og ansvar.

 

§ 11 Regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Klubbens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der skal være Statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for et år. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 12 Golfspillet 

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union (DGU) og Danmarks Idræts‐Forbund (DIF) fastlagte betingelser for klubbens medlemskab af DGU og DGU´s medlemskab af DIF. Klubben respekterer DGU’s retningslinjer for anvendelse af Nordisk‐ og DGU introduktionskort på klubbens bane. 

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte Regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.  

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Afgørelse om eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 

  

§ 13 Klubbens opløsning 

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst otte dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden fire uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om fremgangsmåden ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. 

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union. 

 

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 17. marts 2019.