Spørgsmål og svar i forbindelse med afstemning om ”Mandat til drift” d. 14/3

1) Medlem 44-1234, Joan Meeske: ”Er det muligt at få bestyrelsens tilkendegivelse af, om kontingentet fremadrettet skal tilpasses, så det passer med budgettet, eller om budgettet i videst muligt omfang tilpasses indtægterne?”

Svar:

I FG har vi en overordnet strategi om, at vi skal bevare og udbygge FG som en attraktiv klub.  Attraktiv for medlemmer, gæster, frivillige og medarbejdere.  Det gør vi ved at investere i kvalitet og gode oplevelser. Vi er i processen omkostningsbevidste og fokuserede på løbende at ressource-optimere.

Budget og kontingent afstemmes løbende efter denne strategi.

I 2020 og har vi haft store udfordringer med antal ledige tider og baneflow. Derfor investerer vi i 2021 i følgende forbedringer:

  • Nedsættelse af medlemsantal (med ca. 50 medlemmer)
  • Færre greenfeespillere
  • Etablering af en synlig Bane Marshall i hele sæsonen

Det koster i både tabte indtægter og øgede udgifter. Sammenholdt med den generelle udvikling i priser og lønniveau (se også spørgsmål/svar #3) betyder det, at vi korrigerer i kontingenterne med mellem ca. 1 og ca. 3 pct. (mindst for dem, der ikke har betalt indskud, og mest for dem, der har betalt indskud – se også spørgsmål/svar #5).

Desuden udvider klubbens tilbud med SIM-golf, vi tilpasser køkkenfaciliteter til at producere endnu bedre kvalitet og oplevelser, og vi forbedrer banefaciliteter (primært par 3-bane og flaghus).

Der er i også 2021 afsat flere ressourcer til banedrift. Dette for at passe de nye overdækkede udslagssteder og områder omkring disse, pleje den nye par 3-bane og til drift af den store bane for at holde kvaliteten og igen kunne tilbyde en lang golfsæson på trods af stor spilleintensitet.

Læs evt. mere HER.


2) Medlem 44-1234, Joan Meeske: ”Er det muligt at få løftet sløret for, hvorfor det er nødvendigt at lease en personbil, og hvilket behov den dækker?”

Svar:

Klubben har i de sidste ca. 20 år ejet en sådan arbejdslastbil.

I de første mange år købte man bilen. Det krævede vedligehold, afskrivninger og løbende køb af ny bil. For nogle år siden valgte vi en mere optimal ordning, nemlig at lease lastbilen. Så udgiften har altid været i regnskabet, men når den er leaset, skal den oplyses separat.

Lastbilen vurderes nu (som før) nødvendig for den daglige drift, både hvad angår greenkeeping, vicevært, affald, indkøb og som værktøj til klubbens mange projekter generelt.


3) Medlem 44-1234, Joan Meeske: ”Hvordan kan en stigning i antal medarbejdere på 0,2 fuldtidsansat udmønte sig en udgiftsstigning på kr. 503.000? Det svarer til 53 medlemmers årlige kontingent!”

Svar:

Klubbens gennemsnitlige samlede personaleudgifter er stabile igennem de sidste år.

Hvor lønudgifterne på arbejdsmarkedet generelt er steget, er klubbens lønudgifter faldet fra 2019 til 2020. I 2021 budgetteres med en lille stigning, som er mindre end lønstigningen på arbejdsmarkedet generelt.

Den nævnte udgiftsstigning på kr. 503.000 i spørgsmålet afspejler ikke den reelle situation. I 2020 har vi modtaget både støtte og refusion på medarbejdere. Dette er specielt for året 2020.

Renser vi for denne 2020-støtte og sammenligner budget 2021 med realiserede tal for 2020 og 2019, så er den gennemsnitlige samlede omkostning pr. medarbejder nogenlunde konstant (se tabel herunder).

Lønudviklingen generelt i samfundet er steget ca. 2 pct. fra 2019 til 2020. I klubben har vi har haft et mindre fald i lønudviklingen på ca. 1 pct.

Klubben budgetterede lønstigning fra 2020 til 2021 er på ca. 1 pct. Dette er væsentligt under det, som arbejdsmarkedet generelt regner med på ca. 2. pct.

Det skal også nævnes, at de samlede personaleomkostninger pr. medarbejder både omfatter løn og alle øvrige lønafhængige omkostninger* (sidstnævnte udbetales ikke som løn).

*ATP, ledighedsdage, barsel, FIB, AUB, AES, arbejdsskade og LG. Samt overenskomstbestemte tillæg, som f.eks. DA/LO Udviklingsfond, Kompetencefonde, Barselsfond, Fritvalgskonto, med mere.


4) Medlem 44-2823, Jens Bruhn: ”Hvorfor er alle tiltagene ikke med hver især med mulighed for at sige ja og nej. Således at vi kan sige ja, uden nødvendigvis at mene, at alle tiltagene er gode at indføre. Så ville det blive noget mere demokratisk at kunne stemme ja”.

Svar:

Der skal alene stemmes om et mandat til bestyrelsen, så klubben kan drives i henhold til det fremlagte budget og kontingentforslag, frem til generalforsamling kan afholdes.

Ligesom ved generalforsamlingen skal der derfor ikke stemmes om de enkelte elementer, der ligger til grund for budgettet.


5) Medlem 44-3174, Allan Saul: Vedrørende kontingentstigningen, så undrer det, at stigningen for medlemmer med indskud er forholdsmæssigt større end stigningen for medlemmer uden indskud?

Svar:

Før 2019 havde klubben medlemskaber, hvor man kunne undgå at betale et indskud mod i stedet at betale et højere kontingent end de, der betalte/havde betalt indskud. Ved en ny vedtægtsændring blev det bestemt, at medlemskaber med indskud ikke skulle være muligt mere. I den forbindelse blev det også bestemt, at de to kontingenter (for medlemmer med betalt indskud og medlemmer uden betalt indskud) efter en periode på ca. 10 år skulle være de samme.  Så omkring 2028 skulle forskellen være udlignet.

Blå: Kontingent med indskud – Rød: Kontingent uden indskud – Gul: Antal medlemmer

Baggrundsinformation

Tilmeld dig vores nyhedsbrev