Dameklubben

Vedtægter for Dameklubben i Furesø Golfklub

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er DAMEKLUBBEN. Foreningens formål er at arrangere ugentlige matcher i forskellige matchformer for foreningens medlemmer. Alle kvinder, der er fyldt 18 år og som er medlem af Furesø Golfklub, kan blive medlem (skal dog have ret til at spille på ”den store bane”).

§ 2 Generalforsamling

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen afholdes hvert år primo oktober med følgende dagsorden:

  • valg af dirigent
  • formandens beretning
  • forelæggelse og godkendelse af regnskab
  • fastsættelse af budget for kommende sæson samt kontingent
  • behandling af forslag fra bestyrelsen
  • behandling af forslag fra medlemmer
  • valg af bestyrelsesmedlemmer
  • eventuelt

Tidspunkt for afholdelse af mødet varsles mindst 3 uger før. Datoen fremgår normalt af matchprogrammet.

§3 Bestyrelse

Dameklubben ledes af en bestyrelse bestående af 4-7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling primo oktober med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af, at et medlem af bestyrelsen udtræder, opstiller bestyrelsen en ny kandidat til valg på generalforsamlingen.
DAMEKLUBBENS bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af Furesø Golfklub.

§ 4 Sæson og regnskabsår

Sæsonen løber fra 1. april til dato for generalforsamling i oktober samme år. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30 september.

§ 5 Matchbetingelser

Vi spiller efter de almindelige matchbetingelserne for Furesø Golfklub. Herudover gælder Dameklubbens specielle matchbetingelser: ”Sådan spiller vi i Dameklubben”.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. april forud for sæsonen. Bestyrelsen kan fastsætte et lavere kontingent for specielle grupper (f. eks. nye medlemmer).

§ 7 Forslag til generalforsamlingen

Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før.

§ 8 Ændring af vedtægter

Ovenstående vedtægter kan ændres på generalforsamlinger fremover, såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Disse vedtægter er besluttet på en generalforsamling afholdt d. 6. oktober 2010.