Herreklubben

Vedtægter for Herreklubben

Herreklubbens formål er:

At fremme den konkurrenceprægede del af golfsporten blandt Furesø Golfklubs voksne mandlige medlemmer – min. 18 år og med handicap max. 54 – ved at afholde løbende golfturneringer for disse gennem hele golfsæsonen.

At fremme klublivet i Furesø Golfklub gennem det sociale samvær, som vil blive tilstræbt gennem hele sæsonen på tværs af Furesø Golfklubs øvrige fraktioner. Dette holdes for øje ved tilrettelæggelse og gennemførelse af turneringer, gennem selskabelige arrangementer, udflugter til fremmede baner og ved andre lignende tiltag.

Herreklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Herreklubbens bestyrelse kan med omgående virkning foretage en skønsmæssig handicapnedsættelse gældende for medlemmers spil i Herreklubben eller ekskludere medlemmer, som efter Herreklubbens bestyrelses opfattelse udviser åbenbar usportslig eller uhæderlig adfærd, herunder handicappleje. En sådan beslutning kan af det pågældende medlem ankes til Herreklubbens førstkommende ordinære generalforsamling med anmodning herom til Herreklubbens bestyrelse inden for tidsfristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. En sådan anke vil ikke have opsættende virkning.

Herreklubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

Den ordinære årlige generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel ved udsendelse på e-mail.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen foreslået og valgt ordstyrer.

Følgende punkter behandles på generalforsamlingen:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Aflæggelse af regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen, som samtidig er Herreklubbens matchudvalg, består af 4-6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og halvdelen afgår hvert år.

Det er bestyrelsens opgave på generalforsamlingen at komme med emner til den kommende bestyrelse. Genvalg kan forekomme.

Bestyrelsen kan oprette diverse udvalg.

Såfremt et medlem af bestyrelsen falder fra, kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer supplerer sig.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Herreklubben og tegner over for tredjemand med et flertal eller med formand og kasserer i forening.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at sørge for afvikling af turneringer – foreslå og forestå særlige arrangementer – samt forestå den sociale del af klublivet.

Det står bestyrelsen frit at anvende menige klubmedlemmer som matchledere og lignende.

Bestyrelsesformanden er Herreklubbens forbindelse til Furesø Golfklub.

Kassereren sørger for ordentligt kasseregnskab og i øvrigt i henhold til den af bestyrelsen udarbejdede forretningsgang. Eventuelle kontanter skal umiddelbart indsættes, således at kontantbeholdning ikke forekommer. Et af de menige bestyrelsesmedlemmer reviderer regnskabet.

Herreklubben er stiftet den 26. oktober 1995.

Vedtægterne er revideret og vedtaget i ovenstående form på Herreklubbens generalforsamling den 8. oktober 2015.

Steffen Bjarnø Hansen, Dirigent

Dan Christensen, Referent

Johnny Kofoed-Jensen, Formand

Michael Steen Hansen, Næstformand

James Champion

Ole Bo Hansen

Henrik Rump